Kan de maan de mensheid onderhouden?

Kan de maan de mensheid onderhouden?
Alle levende wezens hebben een bepaalde hoeveelheid zuurstof nodig om te overleven en die kunnen ze perfect op deze aarde vinden. Maar wat als hetzelfde zou kunnen worden gezegd over de maan?

Zuurstof. Eenvan de belangrijkste chemische elementen ter wereld, is cruciaal voor hetademen en het creëren van energie. Alle levende wezens zijn afhankelijk vanzuurstof om te overleven. De hoeveelheidzuurstof op aarde maakt het de beste plek voor levende wezens om te leven.Zonder deze hoeveelheden en combinaties van elementen zou het leven hier nietbestaan. Dit wetende, lijkt het leven op de maan onmogelijk omdat deomstandigheden daar niet meteen zijn ontworpen om het leven in stand te houdenzoals we dat nu kennen.

Hetverschil tussen de aarde en de maan

Op aarde iszuurstof een gas doordat de temperatuur van de aarde dit over het algemeen zo vormt.Als de aarde te heet wordt, kan zuurstof verbranden. We zien dit wel vaker bijbosbranden die bossen verwoesten als de temperatuur stijgt. De gasvormige vormvan zuurstof zorgt ervoor dat we het kunnen inademen en gebruiken om te ademen.In water zouden we kieuwen nodig hebben om dezelfde zuurstof in onze longen te verwerken.Alle verschillende levende wezens op aarde passen zich aan aan een bepaaldevorm van beschikbare zuurstof. Zo is er een groot verschil tussen dieren op hetwater en dieren op het land.

Op de maanis het echter een ander verhaal. De atmosfeer op de maan is aanzienlijk dunnerdan die op aarde en bestaat voornamelijk uit stikstof, neon en argon. Dezedunne gasvormige atmosfeer is niet iets dat levende wezens op de aarde kunnengebruiken om te overleven. Dat gezegd hebbende, hebben wetenschappers ontdektdat er een grote hoeveelheid zuurstof op de maan bestaat, alleen niet in de vormwaarin we het kunnen gebruiken.

Zuurstofop de maan

Zuurstof isniet alleen een gasvormige stof, maar kan ook als element in veel gesteenten enmineralen worden aangetroffen. De maan is opgebouwd uit vele rotsen die ook opaarde te vinden zijn en binnen deze rotsen kunnen we zuurstof terug vinden. Opde maan bevatten de rotsen, het stof, het grind en de stenen allemaal kleinehoeveelheden zuurstof die wetenschappers proberen te onttrekken, zodat het inde atmosfeer kan worden vrijgegeven en uiteindelijk kan worden gebruikt voorademhaling.

Om toegang te krijgentot de zuurstof uit de rotsen en het stof op de maan, moeten we energiegebruiken om hun bindingen te verbreken en de zuurstof te extraheren. Dezetechnologie bestaat al op aarde en we gebruiken het vaak in de productie vanelementen zoals aluminium. Het probleem waarmee we worden geconfronteerd, is deenorme hoeveelheid energie die nodig is om zuurstof uit deze rotsen te halen.Om nog maar te zwijgen van het feit dat het op zich al een enorme ondernemingzou zijn om de technologische infrastructuren op de maan te krijgen.

Space Application Services

Een Belgischbedrijf heeft aan dergelijke technologie gewerkt. Het bedrijf, SpaceApplications Services, is bezig met het bouwen van reactoren die zuurstofmoeten kunnen extraheren door middel van elektrolyse en is van plan om detechnologie tegen 2025 naar de maan te sturen.

Het meestopwindende vooruitzicht van dit alles is de hoeveelheid zuurstof die wetheoretisch uit maanstenen zouden kunnen halen. Geschat wordt dat het gebruikvan tien meter van de maanoppervlakte rotsen en stof genoeg zuurstof zou kunnenopleveren voor 8 miljard mensen voor ongeveer 100.000 jaar. Het is dusduidelijk iets om naar uit te kijken!

Nieuwe blogposts

Read more

Een gratis subsidie scan!

Weet u niet zeker of u in aanmerking komt voor subsidies? Laat het ons voor u uitzoeken!