De basisprincipes van de cloud en cloud computing

authorpic
De basisprincipes van de cloud en cloud computing
De cloud en cloud computing zijn topics waar veel bedrijven en werknemers zich bewust van zijn, maar hoe werken ze eigenlijk?

Wat is de cloud?

Voordat we ingaan op wat cloud computing allemaalinhoudt, zullen we dieper ingaan op de cloud zelf. In zekere mate is hetinternet zelf een vorm van een cloud. Deze gelijkenis komt voort uit de manierwaarop een cloud werkt door servers over het internet met elkaar te verbinden,die voor iedereen op elk moment toegankelijk zijn. Simpel gezegd is "de cloud"het geheel aan fysieke servers die toegankelijk zijn via het internet alsook desoftware en databanken die met deze servers zijn verbonden. Je kan hetvoorstellen als een enorme cartoonwolk met daarin enorme aantallentoepassingen, databanken en servers. Met je eigen apparaat, of het nu eentelefoon, tablet of pc is, kan je via het internet verbinding maken met deze cloud,inclusief de toepassingen en data daarin.

Verschillende cloud-opties voor bedrijven

Een bedrijf kan dus gebruikmaken vanclouddiensten in plaats van zelf een server te hosten. Maar waar moet jebeginnen? Voordat een bedrijf zich verdiept in cloud computing, moet het eerstnagaan voor welke data en/of toepassingen het de cloud gaat gebruiken. Dit iseen belangrijke overweging, aangezien bij de meeste cloudopties een derdepartij betrokken zal zijn die onder andere de cloudinfrastructuur zal hosten.In sommige gevallen zou een private cloudserver het meest geschikt zijn, omdatde organisatie dan de meeste controle en privacy heeft over de gegevens in huncloud. Er zijn ook publieke clouds die door een derde partij worden beheerd enveel bedrijven kunnen van deze diensten gebruikmaken. Een derde type cloud iseen hybride cloud waarin zowel publieke als private clouds door een bedrijfworden gebruikt. En het laatste type cloud is de multicloud, waarbij bedrijvenmeerdere clouddiensten gebruiken voor verschillende aspecten van hunbedrijf.  

Hoe werkt cloud computing?

Cloud computing werkt met virtuele machines, infeite virtuele computers die op servers zijn opgeslagen. Deze virtuele machinesdraaien onafhankelijk van elkaar, ook al zijn ze op dezelfde serversopgeslagen. Hierdoor kan elke virtuele machine zijn eigen reeks toepassingen,programma's en taken hebben, los van andere machines. Het belangrijkste aspectdat virtual computing zo lucratief maakt voor bedrijven is het simpelweg datvirtualisatie betekent dat een bedrijf meer gebruik kan maken van hardware enservers die in feite door veel verschillende organisaties tegelijk kunnenworden gebruikt zonder dat daarvoor meer ruimte, hardware of geld nodig is.

De verschillende soorten cloud computing opties

Zoals er veel verschillende cloudopties commercieelbeschikbaar zijn voor een bedrijf, zijn er ook verschillende modellen van cloudcomputing die een bedrijf kan gebruiken. Deze worden over het algemeenopgesplitst in vier verschillende typen, waarbij elke optie verschillendekenmerken biedt, afhankelijk van de behoefte van de klant. Cloud computing kanworden aangeboden via software as a service (SaaS)-modellen, waarbij een klant eenvirtuele machine gebruikt om online toegang te krijgen tot bepaalde toepassingen.Platform as a service (PaaS) is een ander cloud computing-model dat nuttig isvoor bedrijven die bepaalde tools nodig hebben om hun eigen applicaties tebouwen. Infrastructure as a service (IaaS) is geschikt voor bedrijven dieopslagruimte nodig hebben om bepaalde applicaties op te slaan. Bij het laatstemodel, Function as a service (FaaS), kunnen bedrijven clouddiensten gebruikenwanneer dat nodig is.

Conclusie

Cloud computing en cloud services zullen, naarmatedigitalisering de norm wordt voor industrieën, steeds meer gebruikt worden doorbedrijven. Dit is een technologie die het landschap van het bedrijfsleveningrijpend zal veranderen en de komende jaren een hoge vlucht zal nemen. Hetgebruik van cloud computing zal onvermijdelijk de technologie zijn dieorganisaties ertoe zal aanzetten hun manier van business te reorganiseren enbijgevolg de bedrijfsomgeving zoals we die nu zien, zal veranderen.

Nieuwe blogposts

Read more

Een gratis subsidie scan!

Weet u niet zeker of u in aanmerking komt voor subsidies? Laat het ons voor u uitzoeken!