Cybersecurity en jouw bedrijf

Cybersecurity en jouw bedrijf
Het beschermen van jouw intellectuele eigendom en ervoor zorgen dat jouw digitale assets veilig zijn, is van fundamenteel belang in de huidige samenleving.

Cybersecurity en jouw bedrijf

Het beschermen van jouw intellectuele eigendom en ervoor zorgen dat jouw digitaleassets veilig zijn, is van fundamenteel belang in de huidige samenleving.

Wat is cybersecurity en waarom is het belangrijk

Aangezien de meeste bedrijven online werken en voor veel processen digitaletools gebruiken, neemt het risico op verlies van waardevolle informatie toe.Hoe meer een bedrijf online werkt, hoe groter de kans dat er een cyberaanvalplaatsvindt. Daarom is het erg belangrijk voor bedrijven om zich bewust te zijnvan hun digitale assets en de zaken die opgeslagen zijn via digitale of onlinemethoden. Cybersecurity is een overkoepelende term die verschillende actiesomvat die een bedrijf kan nemen om hun assets te beschermen.

Elke benadering van cybersecurity moet de drie pijlers van cybersecurityimplementeren. 1) De mensen moeten goed geïnformeerd zijn over hoe en waarombepaalde zaken beschermd moeten worden. 2) De processen die een persoon moetdoorlopen om apparaten veilig te houden, moeten worden geschetst en gevolgd. 3)En de juiste technologie is nodig om beveiliging en processen op de juistemanier uit te voeren. Elke pijler is met elkaar verbonden en vormt de algemenebasis voor cybersecurity activiteiten.

De behoefte aan cybersecurity komt voort uit de hoeveelheid gegevens dieeen persoon en/of organisatie heeft. Deze gegevens moeten worden beschermd voorde veiligheid en privacy van personen en bedrijfsspecifieke activiteiten.Bovendien moeten de gegevens die een bedrijf over hun klanten verzamelt, wordenbeschermd. (GDPR)

Drie tips om jouw interne cybersecurity teverbeteren

Volgende tips zijn gelinkt aan iedere pijler, zodat jouw bedrijf er zekervan kan zijn dat alle drie de aspecten de nodige bescherming krijgen.

De eerste pijler is het ‘human in the loop’ aspect, waarbij een medewerker meestalde laatste persoon is die in contact komt met gevoelige bedrijfsgegevens. Ditbetekent dat elke medewerker enige vorm van kennis van cybersecurity moethebben en dat hij de apparaten die hij gebruikt, moet kunnen updaten enbeschermen. De eerste tip voor bescherming is om jouw medewerkers te leren hoebelangrijk deze bescherming is en hoe ze online voorzichtig kunnen zijn. Datkan door middel van een reeks lezingen of presentaties of zelfs het inhuren vaneen externe expert om een ​​lezing over het onderwerp te geven. Hetbelangrijkste om in gedachten te houden is dat elke medewerker van elk bedrijfop zijn minst enige basiskennis nodig heeft van cyberbedreigingen en cybersecurityoplossingendie ze kunnen implementeren.

De tweede pijler is de combinatie van processen die een bedrijf dagdagelijksdoorloopt. Een eenvoudig voorbeeld hiervan is een bedrijf dat gegevens vanklanten verzamelt. Er zijn veel protocollen die een bedrijf moet volgen om dezegegevens veilig te kunnen houden. Daarom raden wij ten zeerste aan om een actuele,grondige check te doen van de huidige activiteiten i.v.m. cybersecurity enindien nodig, wijzigingen zo snel mogelijk aan te brengen.

De derde pijler is technologie. Dit is een eenvoudige; elk bedrijf moetervoor zorgen dat zijn technologie volledig wordt beschermd en voortdurend denieuwste updates kan ontvangen.

Blijf up-to-date

Het belangrijkste aspect dat wij naar voor wensen tebrengen is om alles voortdurend up-to-date te houden. Werk kennis vanmedewerkers bij, update alle processen en technologie. Up-to-date blijven opvlak van cybersecurity zal verreikende voordelen hebben, van betere brandingtot gelukkigere en veiligere medewerkers en verbeterde producten en services.

Nieuwe blogposts

Read more

Een gratis subsidie scan!

Weet u niet zeker of u in aanmerking komt voor subsidies? Laat het ons voor u uitzoeken!